Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
az állásajánlatra jelentkezők számára

Adatkezelő és az adatkezelés jogszabályi háttere

Alfa Works Korlátolt Felelősségű Társaság („Alfa Works„)

Székhely:

1064 Budapest, Vörösmarty utca 67

Cégjegyzékszám:

01-09-328455

Email cím:

iroda@alfaworks.hu

Honlap címe:

www.alfaworks.hu

Az Alfa Works az adatkezeléseit az alábbi jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel alakította ki:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („”).

 

 1. Az álláshirdetésre való jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy az Alfa Works regisztrálja az érintett álláshelyre való jelentkezési szándékát, az alapvető követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, illetve a további telefonos és emailen keresztüli kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.

Kezelt adatok köre: Az adatkezelés az adott álláshirdetés űrlapján kért személyes adatokra terjed ki (ez álláshirdetésenként eltérő lehet), így különösen az érintett neve, születési helye és ideje, az érintett telefonszáma és email címe, illetve az érintett lakóhelyére vonatkozó információ (településnév, budapesti kerület száma).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés addig tart, amíg az Alfa Works dönt arról, hogy az érintett alkalmas lehet-e a meghirdetett álláshelyre.

Adattovábbítás: az Alfa Works a személyes adatokat átadhatja azon partnere számára, akinek a nevében és megbízásából az álláshirdetést közzétette.

Az adatkezelés címzettje: a személyes adatok tárolásában és rendszerezésében közreműködik az online űrlapot biztosító szolgáltató.                            

 

 1. Adatbiztonság

Az Alfa Works gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás érdekében. Az Alfa Works gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Alfa Works munkatársait és adatfeldolgozók titoktartási kötelezettség terheli az általuk kezelt, megismert személyes adatok vonatkozásában.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

 Hozzáféréshez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ebben az esetben az Alfa Works tájékoztatja az érintett arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, illetve az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról és az adatfeldolgozókról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) címzett panasz benyújtásának jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog. Az Alfa Works az érintett kérelmére helyesbíti a személyes adatát, feltéve, ha az érintett megjelöli, hogy mely személyes adata nem pontos és mi a helyes személyes adat.

 

Törléshez való jog. Az érintett kérheti a személyes adatinak a törlését, ha

 • az érintett a hozzájárulását visszavonja,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Alfa Works-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Korlátozáshoz való jog. Az érintett kérheti a személyes adatai zárolását, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor arra az időtartamra, amíg az Alfa Works ellenőrzi az adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az Alfa Works-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ha az érintett jelen tájékoztató 18.6. alpontja szerint tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor az időtartamra, amíg az Alfa Works teljesíti a tiltakozási kérelmet.

 

Adathordozhatósághoz való jog. A hozzájáruláson, illetve a szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés esetében az érintett kérheti, hogy a személyes adatait széles körben ismert formátumban, elektronikus formában megkapja vagy az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Alfa Works biztosítja, hogy az érintett erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja érintett személyes adatait az érintett által meghatározott másik adatkezelőnek.

Tiltakozáshoz való jog. Ha az érintett az Alfa Works-höz benyújtott kérelmében tiltakozik a személyes adatainak jogos érdekén alapuló kezelése ellen, akkor az Alfa Works megszünteti az adatkezelést az érintett vonatkozásában.

A joggyakorlás közös szabályai. Az érintettk a jogait a Tájékoztató bevezetőjében megjelölt e-mail címen vagy postai elérhetőségen keresztül gyakorolhatja. A joggyakorlás díjmentes. Az Alfa Works az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és a hozott intézkedésről tájékoztatja. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben az érintett az Alfa Works válaszát követően új kérelmet terjeszt elő, akkor az egy hónapos válaszadási határidő újraindul, és az új kérelmet az Alfa Works egy hónapon belül bírálja el.

Az Alfa Works fenntartja azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett bejelentésének kivizsgálása az Alfa Works részéről. Az Alfa Works arra kéri az érintetteket, hogy ha megítélésük szerint az adatkezelés nem felel meg az adatvédelmi követelményeknek, akkor a Hatósághoz fordulás vagy a bírósági eljárás kezdeményezése előtt ezt jelezze az Alfa Works számára. Az Alfa Works vállalja, hogy az érintett jelzését egy hónapon belül érdemben megvizsgálja és megalapozottsága esetén meghozza a szükséges kijavító intézkedéseket. Az Alfa Works az érintettet tájékoztatja az álláspontjáról, illetve ha a megalapozott volt a jelzése, akkor arról, hogy milyen intézkedéseket tett.

Hatósághoz fordulás joga. Az érintett jogosult a Hatóságnál eljárását kezdeményezni. A Hatóság hivatalos honlapján (www.naih.hu) megtalálhatóak azok az információkat, hogy az érintett milyen módon tud bejelentést tenni a Hatóságnál. 

Bírósághoz fordulás joga. Amennyiben az érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.